Rᴀ мắт sácн củᴀ đồɴԍ cнí Tổɴԍ Bí тнư Nԍuʏễɴ Pнú Tʀọɴԍ về đấu тʀᴀɴн cнốɴԍ тнᴀм ɴнũɴԍ

Chưa phân loại

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có tiêu đề “Kiên quyê't, kiên trì đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư pha't biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đa'nh giá cao Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương biên soạn cuốn sách với thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, công phu, kỹ lưỡng, khoa học, với tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học.
Ra mắt sách đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực -0Lễ ra mắt sách được tổ chức trang trọng tại Hà Nội.
Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực là nhiệm vụ rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g của Đảng và Nhà nước ta. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực đã có bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả rất q.u.a.n t.r.ọ.n.g, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy pha't triển kinh tế – xã hội của đất nước, thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ, bạn bè quốc tế đa'nh giá cao.
Ra mắt sách đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực -0Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt ngày 2/2.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực, qua 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn. Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pha'p tiến hành trong phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã pha't huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; trong đó, nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pha'p luật của Nhà nước.
Ra mắt sách đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực -0Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tại lễ ra mắt sách.
Việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của đồng chí Tổng Bí thư về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực để giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực trong thời gian tới là rất cần thiết.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu s.á.t, quyê't l.i.ệ.t, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyê't l.i.ệ.t trong đấu tranh với t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh. Nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực ở Việt Nam.

Khẳng định cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực ở nước ta, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, sau lễ ra mắt sách, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, NXB Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí, bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực của địa phương, đơn vị mình. Hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, các ngành, địa phương cần vận dụng đúng đắn, phù hợp các bài học kinh nghiệm được đúc rút từ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực nêu trong cuốn sách…
Ra mắt sách đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực -0Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực và Ban tổ chức bấm nút ra mắt phiên bản điện tử của cuốn sách.
Cuốn sách “Kiên quyê't, kiên trì đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm 3 phần, với hơn 600 trang và có 111 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố.

Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 4 bài pha't biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022.

Nội dung phần thứ nhất của cuốn sách tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, đề ra các nhiệm vụ, giải pha'p hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực.

Phần hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài pha't biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài pha't biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực”.

Phần ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đa'nh giá cao đối với công tác phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Nội dung phần thứ ba khẳng định: “Quyết tâm đấu tranh phòng, chống t.h.a.m.n.h.ũ.n.g, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

Cùng với bản in giấy, dịp này, Ban Tổ chức còn ra mắt phiên bản điện tử, tặng sách các Ban Đảng Trung ương, bộ, ngành, đoàn thể…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *